Edukativni programi / Obuke

Edukativni programi Centra za razvoj i radost namenjeni su studentima i profesionalcima različitih obrazovnih profila, koji u svom radu pružaju psiho-socijalnu, savetodavnu i terapijsku podršku deci, mladima i odraslima. Programi obuke namenjeni su profesionalcima koji vode grupne i individualne programe za lični rast i razvoj.

U kreiranju programa edukacija vodimo se uverenjem da su prisutnost, odnos sa ljudima sa kojima radimo, autentičnost u radu i holistički pristup osnove rada sa ljudima bez obzira na naše teorijske i akademske orijentacije, profesiju kojom se bavimo ili modalitet rada koji primenjujemo.

Uspešan pristup u radu sa ljudima je onaj koji: pomaže osobi, sa kojom radimo da bude fokusirana na sada i ovde; pristup koji podržava buđenje i jačanje sopstvenih potencijala za rešavanje problema; pristup koji je orijentisan na pozitivne aspekte u nama samima i oko nas i pristup koji nas podržava u građenju novih odgovora na problemske i stresne životne situacije.

Vreme trajanja i programi obuke, prilagođavaju se potrebama i specifičnosti učesnika.

Saznajte više…

Obuka: Građenje odnosa i holistički rad sa ljudima

Obuka: Mentalna stabilnost u nestabilnom okruženju

Obuka: Osnove rada sa traumatskim iskustvima

Gostujući edukativni programi