Obuka

Holističko savetovanje u cilju povećanja psihološke i socijalne rezilijentnosti

Ovaj program obuke traga za sledećim odgovorima i bavi se sledećim temama: Zašto neki pojedinci imaju veći osećaj kontrole nad sopstvenim životom; Zašto neke osobe sa kojima se susrećemo u svom radu podnose stresne događaje bez razvijanja negativnih fizičkih, mentalnih i emocionalnih posledica za razliku od drugih;  Šta doprinosi našem kapacitetu da se nosimo sa snažnim emocijama i stresom; Kakav je odnos između ranjivosti i rezilijentnosti; Kako da prepoznamo sopstvenu snagu i snagu drugih; Kako da ojačamo sopstvene lične i profesionalne kapacitete, kako bismo prepoznali i ojačali kapacitete ljudi sa kojima radimo. Holistički rad podrazumeva sagledavanje osobe koja je pred nama u celini, uz poštovanje individualnosti i jedinstvenosti i uz uvažavanje emocionalnih, kognitivnih, socijalnih, fizičkih, kulturnih i duhovnih resursa i konteksta.

Program obuke je namenjen studentima i profesionalci različitih obrazovnih profila, koji u svom radu pružaju psiho socijalnu, savetodavnu i terapijsku podršku deci, mladima i odraslima.  Program obuke namenjen je profesionalcima koji vode grupne i individualne programe za lični rast i razvoj.

Uspešan pristup u radu sa ljudima je onaj koji: pomaže osobi, sa kojom radimo da bude fokusirana na sada i ovde; pristup koji podržava buđenje i jačanje sopstvenih potencijala za rešavanje problema; pristup koji je orijentisan na pozitivne aspekte u nama samima i oko nas i pristup koji nas podržava u građenju novih odgovora na problemske i stresne životne situacije.

Za uspešan i profesionalni rad, važno je da oni koji rade sa ljudima imaju uvid u svoje lične psihodinamske procese. Zbog toga je učenje kroz iskustvo od ključnog značaja.

Cilj programa obuke je podrška i jačanje ličnih kapaciteta studenata i profesionalaca i unapređenje znanja i veština za primenu  holističkog pristupa u cilju povećanja rezilijentnosti. Obuka otvara prostor za lični rast i razvoj i povećanje rezilijentnosti studenata i profesionalaca koji rade sa ljudima i  jačanje ličnih i  profesionalnih kapaciteta i kompetencija, kako bi uspešnije prepoznavali i jačali kapacitete ljudi sa kojima radimo.

Obuka pruža lični rast i razvoj kroz iskustveno učenje kao i: unapređena znanja o teorijskom okviru: psihološka i socijalna rezilijentnost, holističko savetovanje, uloga profesionalaca u individualnom i grupnom radu sa decom, mladima i odraslima; unapređena znanja o tehnikama holističkog rada: kako da budemo prisutni i kako da budemo sada i ovde; rad iz praznog prostora, radoznalost i kreiranje zajedničkog polja; dvostruka svesnost; empatija i granice.

Trajanje osnovnog programa obuke je 32 sata, a metode rada su: iskustveno učenje, samoistraživanje, vođena diskusija, interaktivne vežbe, predavanja, rad u parovima i grupni rad uz superviziju.