Šta je Somatic Experience?

Somatic experience – SE je psihobiološka terapijska tehnika za rešavanje simptoma trauma i za oslobađanje od hroničnog stresa. Ovaj pristup posmatra stres i traume kao normalan deo života i, nasuprot nekim gledištima koja podrazumevaju da su efekti stresa i traume ireverzibilni, somatsko iskustvo ističe da telo i naš um mogu da se izbore sa intenzivnim i ekstremnim iskustvima.

Ova terapija pomaže da se reše psihološki fiksirana stanja, tako što terapeut postepeno vodi klijenta ka razvoju veće tolerancije na neprijatne i teške senzacije u telu i potisnute emocije. Terapija pomaže da se oslobodi energija u telu kako bi se uticalo na uzroke simptoma trauma i stresa.

Dr. Piter A. Levin je početkom devedesetih godina prošlog veka zasnovao ovaj pristup na izučavanju fiziologije i psihologije stresa, kao i na 45 godina kliničke prakse. Tokom svog rada Piter Levin je izučavao efekte stresa na nervni sistem i na telo, kao i nastanak trauma.

Trauma nastaje kao posledica akumuliranog stresa i kontinuirane izloženosti stresu, i/ili kada situaciju u kojoj se nalazimo doživljavamo kao životno ugrožavajuću.  U ovakvim situacijama smanjuje se rezilijentnost i mogućnost osobe da funkcioniše lako i u punom kapacitetu. Trauma može biti posledica velikog broja različitih situacija kao što su: kontinuirana izloženost strahu i anksioznosti, konfliktima i akumuliranom stresu, životni gubici, posledica neadekvatnog afektivnog vezivanja u ranim godinama života, trauma prouzrokovana rođenjem, saobraćajne nesreće, prirodne katastrofe, ratovi, invazivni medicinski zahvati, emocionalno, seksualno i fizičko zlostavljanje.

Trauma nije prouzrokovana samim događajem kome je pojedinac izložen i zbog toga ista situacija ne dovodi nužno do istog odgovora kod svakog pojedinca. Trauma se razvija onog trenutka kada telo, psiha i nervi sistem pojedinca nisu u stanju da prerade određeni događaj, jer se iskustvo događa neočekivano, suviše brzo ili se stresni događaji javljaju u nizu.

Somatsko iskustvo je uspešan terapijski pristup jer fokus pri radu sa klijentima nije primarno na sadržaju, već na telu i senzacijama u telu, što klijentu pomaže da bude “sada i ovde”. Takođe, ova terapija pomaže jačanju sopstvenog potencijala za rešavanje problema prouzrokovanih stresom ili traumom, pomaže nam da se orijentišemo na pozitivne aspekte u nama samima i oko nas i da gradimo nove odgovore na životne situacije.

Više o Somatic Experience možete saznati ovde: http://www.traumahealing.org/index.php