Šta je Holistic Counseling?

Holistic Counseling podržava razvoj urođenih potencijala u cilju prevazilaženja prepreka koje nas onemogućavaju da slobodno i u potpunosti izrazimo sebe u svetu u kome živimo. Kroz odnos poverenja stimuliše se prirodni proces promene, rasta i samospoznaje.

Holistic counselor je profesionalac čija je uloga podrška urođenim potencijalima ličnosti za rast i razvoj. Uz empatiju i prisutnost holistic counselor podržava ličnu refleksiju i samospoznaju drugih u cilju prevazilaženja prepreka koje osobu sprečavaju da se slobodno i u potpunosti izrazi u svetu u kome živi.

Holistic Counseling podrazumeva uspostavljanje različitih oblika interakcije, uz sagledavanje osobe koja je pred nama u celini i uz uvažavanje njenih emocionalnih, kognitivnih, telesnih, socijalnih, kulturnih, duhovnih procesa i različitosti. Uloga holističkog savetnika je da pruži podršku ovim procesima, a osnovne tehnike u radu su: prisutnost, empatija, aktivno slušanje i blago usmeravanje osobe u pravcu povećanja svesnosti o trenutku u kome se nalazi i iznalaženju sopstvenih odgovora. Način rada je takav da se u interakciji traže najbolji načini da osoba povećava rezilijentnost tako što se pažnja pre svega usmerava na prepoznavanje i povećanje unutrašnjih ili spoljašnjih kapaciteta i resursa.